Mes naudojame slapukus ('cookies'). Naršydami jus sutinkate su slapukų naudojimu.

Sutinku su naudojimu Sužinoti daugiau
Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija

LR Seimas | Del antikonstitucinio istatymo. |

Gerbiamieji, 

Šiuo metu, skubos tvarka rengiama Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18, 26 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-338); [pateikimas]; dėl pasiūlymo svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka ir paskirti jo svarstymą Seimo posėdyje ir priėmimą ketvirtadienį (2021-03-18), kuriame numatomas privalomas žmonių testavimas 

Tai yra antikonstitucinis aktas prieš žmogų, nes žmogaus asmuo yra neliečiamas ir be jo sutikimo negali būti atliekami medicininiai ar moksliniai eksperimentai, todėl visi, kurie balsuos už tokius šio įstatymo pakeitimus padarysite nusikaltimą - tiesiogiai pažeisite priesaiką, lygių galimybių įstatymą, Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir Lietuvos Respublikos Konstituciją. 

Pagarba Seimo nariams 2021.03.16 balsavusiems "PRIEŠ" šio įstatymo pakeitimų svarstymą. Jūs nenuvylėte savo rinkėjų siuo klausimu. AČIŪ JUMS! 

Tie, kurie susilaikėte ar nedalyvavote balsavime, jūsų veiksmus praktiškai galima prilyginti, kaip balsavimą "už" šio įstatymo pakeitimus.

Jeigu jūs pažeisite Lietuvos Respublikos Konstituciją, mes, Lietuvos žmonės, imsimės visų priemonių, kad inicijuoti jūsų, kaip Seimo nario atšaukimą. 

 

Reikalauju jūsų balsuoti PRIEŠ visus įstatymus, įstatymų pakeitimus, įstatymų pataisas, teisės aktus, teisės aktų pakeitimus ir pataisas, kurie diskriminuoja, riboja ir varžo žmonių (LR piliečių) ir Tautos prigimtines teises ir laisves, kuriuose yra reikalaujama: 

- privalomi ar priverstiniai medicininiai testavimai, tyrimai, genomo sekos rinkimai, 

- privalomos ar priverstinės įvairios medicininės procedūros, bandymai, tyrimai, genų inžinerija, 

- privalomi skiepijimai (vakcinavimai), tame tarpe, kaip teigia Europos Tarybos 2021m sausio mėn 27 d privalomoje visoms Europos Sąjungos narėms rezoliucijoje Nr. 2361 "Covid-19 vakcinos: etiniai, teisiniai ir praktiniai aspektai" (Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations): vakcinos yra neprivalomos (7.3.1 punktas) ir užtikrinti, kad nebūtų jokios diskriminacijos tarp vakcinuotų ir nevakcinuotų asmenų (7.3.2 punktas), 

- privalomi ar priverstiniai moksliniai tyrimai, 

- kontroliuojama žodžio laisvė, 

- draudžiama reikšti savo nuomonę ir įsitikinimus viešai,

- persekiojama už kritiką ar viešai išreikštą nuomonę bei įsitikinimus, 

- ribojama informacija ar teisė į informaciją, 

- ribojama ar diskriminuojama teisė į mokslą bei žinias, dėl bet kokių priežasčių tame tarpe ir neatlikus tam tikrų medicininių procedūrų, kaip testavimas, tyrimas, genomų sekos rinkimas, genų inžinerija, skiepijimas iš (vakcinavimas) ir kt., 

- ribojama ar diskriminuojama teisė į darbą ar paslaugas, dėl bet kokių priežasčių tame tarpe ir neatlikus tam tikrų medicininių procedūrų, kaip testavimas, tyrimas, genomo sekos rinkimas, genų inžinerija, skiepijimas (vakcinavimas) ir kt. , 

- diskriminavimas dėl sveikatos būklės ar atliktų/neatliktų medicininių procedūrų ar medicininių tyrimų tokių, kaip testavimas, genomo sekų rinkimas, genų inžinerija, skiepijimas (vakcinavimas) ir kt.

- ribojama laisvas Lietuvos žmonių ir piliečių judėjimas, 

- pažeidžiamas žmogaus privatus gyvenimas, 

- naujų asmens dokumentų, identifikacinių dokumentų, kortelių ar kitų dokumentų išleidimas, kurie suteiks bet kokias privilegijas ar išskirtines teises turintiems juos ir pažeis visų žmonių lygias galimybes bei ribos kitų žmonių, neturinčių tokių dokumentų, teises ir laisves bei teisę į darbą ar paslaugas ir prieštaraus Europos Tarybos 2021m sausio mėn 27 d privalomoje visoms Europos Sąjungos narėms rezoliucijoje Nr. 2361 "Covid-19 vakcinos: etiniai, teisiniai ir praktiniai aspektai" (Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations): vakcinos yra neprivalomos (7.3.1 punktas) ir užtikrinti, kad nebūtų jokios diskriminacijos tarp vakcinuotų ir nevakcinuotų asmenų (7.3.2 punktas),

- diskredituojama šeima, 

nes išleidžiant ir/ar inicijuojant tokius įstatymus ar teisės aktus bei jų pataisas ir pakeitimus ar balsuojant už tokius įstatymus, teisės aktus, įstatymų ar teisės aktų pataisas ar pakeitimus, jūs asmeniškai pažeidžiate duotą LR Seimo nario priesaiką, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Visuotinę Žmogaus Teisių Deklaraciją bei lygių galimybių įstatymą Europos Tarybos direktyvas.

 

Mes esame ne totalitarinė, ne teroristinė ir ne komunistinė valstybė, o laisva ir suvereni šalis, ir tokių, žmogaus laisves ir teises ribojančių bei žmones diskriminuojančių, įstatymų, įstatymų pakeitimų, įstatymų pataisų, teisės aktų bei teisės aktų pakeitimų ir pataisų, išleidimas ir patvirtinimas tiesioginis Konstitucijos pažeidimas bei duotos priesaikos sulaužymas ir tiesiogiai pakenks visiems Lietuvos žmonėms/piliečiams, jų šeimos nariams, įskaitant ir jus asmeniškai bei jūsų šeimą ir sukels grėsmę nacionaliniam saugumui. 

 

Kaip teigia LR Konstitucijos šie straipsniai:

1. Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.

2. Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

3. Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką, 

5. Valdžios galias riboja Konstitucija. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

6. Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai galiojantis aktas. Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija.

7. Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.

9. Svarbiausi Valstybės ir Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.

18. Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės.

20. Žmogaus laisvė neliečiama.

21. Žmogaus asmuo neliečiamas. Žmogaus orumą gina įstatymas. Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes.

Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicininiai eksperimentai.

22. Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas.

Asmens susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimai ir kitoks susižinojimas neliečiami.

Informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą.

23. Nuosavybė neliečiama. 

24. Žmogaus būstas neliečiamas.

25. Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.

26. Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma.

29. Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.

Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

32. Pilietis gali laisvai kilnotis ir pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvoje, gali laisvai išvykti iš Lietuvos. Negalima drausti piliečiui grįžti į Lietuvą. 

33. Piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus... Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus. Draudžiama persekioti už kritiką. Piliečiams laiduojama peticijos teisė... 

38. Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu. 

44. Masinės informacijos cenzūra draudžiama.

Valstybė, politinės partijos, politinės ir visuomeninės organizacijos, kitos institucijos ar asmenys negali monopolizuoti masinės informacijos priemonių.

53. Valstybė skatina visuomenės kūno kultūrą ir remia sportą. 

 

Remdamasis LR Konstitucijos 7 straipsniu, kuriame teigiama, kad negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai, bei 33 straipsniu, kuriame teigiama, kad piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus, aš kreipiuosi į jus ir reikalauju jūsų nedaryti nusikaltimo prieš Lietuvos Tautą, žmones ir piliečius, nepažeidinėti duotos priesaikos bei LR Konstitucijos, ir balsuoti prieš visus įstatymus, kurie pažeidžia žmogaus teises, laisves ir laisvo pasirinkimo galimybę bei diskriminuoja žmones (piliečius), kaip tai išvardinta aukščiau paminėtuose punktuose.

 

Svarbiausi Valstybės ir Tautos gyvenimo klausimai turi būti sprendžiami tik referendumu.

 

Dabar pats laikas pasirinkti ar jūs esate Tautos pusėje ar jūs esate nusikaltėlis ir veikiate prieš Tautą. 

 

Su pagarba,

Vardas, pavardė, parašas

 

Šaltiniai:

Lietuvos Respublikos Konstitucija

https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm

 

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.278385

 

LRS Statutas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=39x&actualEditionId=uVGQGTdjjj&documentId=TAIS.5734&category=TAD

 

Europos Tarybos 2021m sausio mėn 27 d privalomoje visoms Europos Sąjungos narėms rezoliucijoje Nr. 2361 "Covid-19 vakcinos: etiniai, teisiniai ir praktiniai aspektai" (Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations)

https://pace.coe.int/en/files/29004/html